Search
Close this search box.

Koordinátor BOZP

a) Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Plán BOZP

 • plán BOZP – jeho zpracování vč. zásad organizace výstavby
 • předání zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahující se ke stavbě, informace o rizicích a další podklady nutné pro zajištění BOZP a podmínek výkonu práce
 • předání projektantovi a zhotoviteli stavby veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti
 • poskytnutí odborné konzultace a doporučení projektantovi, týkající se požadavků na zajištění BOZP, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby
 • kontrola projektové dokumentace – navrhované stavební a technologické postupy
 • součinnost při zpracování Oznámení o zahájení prací (stavby) pro oblastní inspektorát práce (OIP)

b) Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby – Koordinace BOZP

 • koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • účast na kontrolních dnech BOZP stavby a řešení problematiky BOZP se všemi účastníky realizace
 • plán BOZP – aktualizace a kontrola dodržování plánu
 • pravidelná inspekce dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. dokumentace
 • zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků
 • projednání zjištěných nedostatků se zadavatelem stavby a kontrola jejich odstranění
 • spolupráce a TDI v otázkách prosazení bezpečnostních opatření vytvářející bezpečné pracovní prostředí

Reference

Sledujte nás sociálních na sítích